Oferta 2020/2021

UWAGA !

Lista osób na egzamin sprawnościowy

w dniu 01.07.2020 <- kliknij TU

Lista osób na egzamin sprawnościowy

w dniu 02.07.2020 <- kliknij TU

Lista osób na egzamin sprawnościowy

w dniu 03.07.2020 <- kliknij TU

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 <- kliknij TU

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 <- kliknij TU

Egzamin spawności fizycznej do klas pierwszych
oddziałów 
przygotowania wojskowego
w roku szkolnym 2020/2021
  <- kliknij TU

 

 

TERMIN EGZAMINÓW SPRAWONŚCI FIZYCZNEJ

01.07 – 03.07.2020
GODZ. ROZPOCZĘCIA EGZAMINU – 8.30
MIEJSCE EGZAMINU – UL. CHŁODNA 36/46 WARSZAWA

PODZIAŁ KANDYDATÓW NA POSZCZEGÓLNE DNI ZOSTANIE PODANY PO 22.06.2020.

 

 

Oferta TECHNIKUM

na rok szkolny 2020/2021

Slajd1

Slajd2

Slajd3 

 

Oferta LICEUM

na rok szkolny 2020/2021

Slajd4

Slajd5

 
WE WSZYSTKICH KLASACH LICEUM I TECHNIKUM PUNKTOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PRZEDMIOTY:
  1. J. POLSKI
  2. MATEMATYKA
  3. JĘZYK OBCY ( DO WYBORU PRZEZ KANDYDATA )
  4. GEOGRAFIA / HISTORIA / BIOLOGIA ( DO WYBORU JEDEN PRZEDMIOT )

 

 

EGZAMIN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLAS PIERWSZYCH-ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji
CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza
oraz 
Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego

 

L.p. Działania  Data
REKRUTACJA ZASADNICZA
1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 10 maja od godz.10.00 do 18 maja do godz.15.00

 2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. od 15 czerwca od godz.10.00 do 19 czerwca do godz.16.00
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum). od 22 czerwca od godz.12.00 
do 27 czerwca do godz.16.00
 4. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 6 lipca do godz.12.00
 5. Wydanie przez  szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. W przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru
od 10 maja
od godz.10.00 
do 18 maja
do godz.15.00

W przypadku pozostałych kandydatów:
od 6 lipca
od godz.12.00
do 9 lipca
do godz.16.00 6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

od 6lipca
od godz.12.00
do 12 lipca
do godz.10.00

                                                                                            

 7. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. do 12 lipca godz.16.00
   REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 lipca
od godz.8.00
do 16 lipca
do godz.16.00; 
wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
 2. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 29 sierpnia godz.12.00
 3. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. od 29 sierpnia
od godz.12.00
do 30 sierpnia
do godz.16.00
 4. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. do 31 sierpnia do godz.12.00

 

 

Regulamin rekrutacji

 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO

CXXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. WALDEMARA MILEWICZA

I
TECHNIKUM NR 3
IM. LUDWIKA KRZYWICKIEGO


W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

§1.

PODSTAWA PRAWNA
1. 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017r. poz. 60 ze zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017r. poz. 586).
3. Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.
4. Uchwała nr XLV/1080/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020.

§2.
ZASADY REKRUTACJI
1. O przyjęcie do klasy pierwszej CXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza i Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. Celem dokonania naboru dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną i określa zadania jej członków.
3. Szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne, ustala listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej, a w przypadku konieczności prowadzi rekrutację uzupełniającą.
4. Nabór uczniów do klas pierwszych odbywa się na podstawie punktów uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnym. Sposób obliczania punktów określają punkty 5 i 6.
5. Kandydat może maksymalnie otrzymać 200 punktów:
1) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a. języka polskiego,
b. historii i wiedzy o społeczeństwie,
c. matematyki,
d. przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
e. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,2.
2) 100 punktów – możliwych do uzyskania za:
a. przeliczone na punkty oceny uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy (pod uwagę brana jest wyższa ocena), geografia lub historia (pod uwagę brana jest wyższa ocena),
b. zasady przeliczania ocen na punkty:
─ ocena: celujący (6) – 18 punktów,
─ ocena: bardzo dobry (5) – 17 punktów,
─ ocena: dobry (4) – 14 punktów,
─ ocena: dostateczny (3) – 8 punktów,
─ ocena: dopuszczający (2) – 2 punkty.
c. przeliczone na punkty inne osiągnięcia kandydata:
10 punktów za:
─ tytuł finalisty konkursu przedmiotowego, uzyskanego w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień,
─ tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 UoSO,
─ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego, uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty,
─ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 i UoSO,
7 punktów za:
─ tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, uzyskanego w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień,
─ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego oraz tytułu finalisty konkursu przedmiotowego, uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty,
─ dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej oraz tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 i UoSO,
─ świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

5 punktów za:
─ tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, uzyskanego w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień,
─ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego oraz tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty,
─ dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem albo turnieju o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 i UoSO,
4 punkty za:
─ tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 UoSO,
─ uzyskanie wysokiego miejsca w międzynarodowych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
3 punkty za:
─ tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 UoSO,
─ tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, uzyskanego w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty,
─ tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 UoSO,
─ uzyskanie wysokiego miejsca w krajowych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
─ za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu,
2 punkty za:
─ tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32a ust. 4 UoSO,
─ uzyskanie wysokiego miejsca w wojewódzkich zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
1 punkt za:
─ uzyskanie wysokiego miejsca w powiatowych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w podpunkcie c na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Zasady organizacji konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (DZ. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

6. W przypadku ucznia gimnazjum zwolnionego z całości lub części egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów ustala się w sposób następujący:
1) przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy
o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki i geografii oraz języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
w następujący sposób:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się 20 punktów,
bardzo dobry – przyznaje się 18 punktów,
dobrym – przyznaje się 13 punktów,
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się 20 punktów,
bardzo dobry – przyznaje się 18punktów,
dobrym – przyznaje się 13 punktów,
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
Liczbę uzyskanych punktów po zsumowaniu wyżej wymienionych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się 20 punktów,
bardzo dobry – przyznaje się 18 punktów,
dobrym – przyznaje się 13 punktów,
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
Liczbę uzyskanych punktów po zsumowaniu wyżej wymienionych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
celującym – przyznaje się 20 punktów,
bardzo dobry – przyznaje się 18 punktów,
dobrym – przyznaje się 13 punktów,
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
2) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego (pod uwagę brana jest wyższa ocena), geografii lub historii (pod uwagę brana jest wyższa ocena),
3) inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.
7. O kolejności na liście kandydatów decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Do klas pierwszych CXXV LO
i Technikum nr 3 zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów
w ramach planu naboru zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji (ust. 4-7), na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradni specjalistycznej.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie rekrutacji, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w wybranej szkole (CXXV Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum nr 3) są wolne miejsca, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria mające jednakową wartość:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
10. W przypadku elektronicznego wspomagania rekrutacji:
a) kandydat składający dokumenty określa pozycje swoich preferencji przyjęcia do oddziału,
b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego
z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
c) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego, i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
d) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziału o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
11. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego do przyjęcia kandydata, przyjęcie na wolne miejsce jest proponowane kandydatowi, który spośród aplikujących posiada największą liczbę punktów rekrutacyjnych.
12. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się
w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem rodzica kandydata. Uzasadnienie powinno zawierać liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do oddziału oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
13. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego w Warszawie, przy ul.Jasnej 2/4.
14. Powyższe warunki i kryteria rekrutacji podaje się do wiadomości kandydatów poprzez ogłoszenie na szkolnej stronie internetowej w zakładce rekrutacja.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 7
dr Paweł Mirecki

 

Oferta

OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM 

 G SP start

 

OFERTA TECHNIKUM PO SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

 

T start

Podkategorie

Copyright 2013. Joomla Templates 2.5 | Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony zs7.eu wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.