Aktualności

Przygotowanie podsumowania do mobilności

17 kwietnia 2023

Uczniowie Szkoły zakwalifikowani do udziału w projekcie zrealizowali kurs przygotowawczy do wyjazdu. Oprócz wsparcia organizacyjnego, podczas zajęć poruszane były ciekawe tematy, które nie tylko zwiększyły gotowość młodzieży do uczestnictwa z zagranicznej mobilności, ale również rozbudziły apetyt na hiszpańską przygodę.
 
Cele przygotowania
 
Projekty ponadnarodowej mobilności uczniów to nie tylko wyjazdy edukacyjne – ale również szereg innych działań, które również mają wpływ na zwiększanie kompetencji wszystkich uczestników projektu. Wśród nich można wymienić właśnie przeprowadzenie przygotowania uczestników – obligatoryjnego kursu, podejmującego zagadnienia związane z tematyką projektu.
 
Przebieg kursu
 
Przygotowanie objęło łącznie 45 godziny. W zajęcia zaangażowani byli wszyscy uczniowie biorący udział w mobilności, a oprócz tego Szkoła zorganizowała także spotkania i zebrania konsultacyjne dla rodziców i opiekunów, podczas których przedstawiono szczegółowy plan wyjazdu oraz kwestie organizacyjne i związane z kontaktem na miejscu.
 
Sam kurs skierowany do uczniów objął:
 
– 10 godzin zajęć z języka angielskiego. Oprócz zwiększenia zasobu słownictwa duży nacisk został położony na praktykę językową, tak by wesprzeć uczniów w wyzbywaniu się bariery językowej i pomóc im w swobodnej komunikacji w miejscu odbywania praktyk. Tradycyjna formuła została więc uzupełniona konwersatoriami, a młodzież przygotowywała się również do zaprezentowania Szkoły, regionu i uczestników projektu przed angielskojęzycznym audytorium w trakcie mobilności.
 
– 10 godziny zajęć z języka hiszpańskiego. Ta część była niemałym zaskoczeniem dla uczestników i wzbudziła ich duży entuzjazm. Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe zwroty grzecznościowe, pozdrowienia czy słownictwo, które może przydać się podczas wyjazdu.
 
– 5 godzin zajęć poświęconych kulturze Hiszpanii. Od antycznej historii po współczesność. Ten panel pozwolił uczniom pogłębić wiedzę na temat kraju przyjmującego, w tym jego kultury czy stylu życia mieszkańców. Tematyka poruszana podczas zajęć była ściśle związana z planowanym zakresem merytorycznym mobilności.
 
– 10 godzin zajęć w obrębie turystyki. W tym czasie uczniowie pozyskiwali i gromadzili wiedzę na temat turystyki w Polsce oraz Europie. Przeprowadziliśmy wizję lokalną warszawskich Hoteli tj. Golden Tuplip***, Premiere Class*, Campanille** pod czujnym okiem Dyrektor Generalnej, Pani Iwony Janosiewicz., podczas której dowiedzieliśmy się co znaczy pasja do pracy w turystyce. Uczestniczyliśmy w zorganizowanym dla nas spotkaniu on Line z Dyrektorem Generalnym Pullman Bucharest World Trade***** w Bukareszcie, Panem Mincho Pahikov, który opowiadał co znaczy praca w hotelach na terenie Europy.
 
– 10 godzin w przygotowaniu pedagogiczno-psychologicznym , na które złożyły się indywidualne rozmowy, którego ważnym elementem było szkolenie z zasad pracy w grupie, wyrażania emocji, zasady savoir vivre, zarządzanie czasem i wiele innych.
 
Podsumowanie
 
Uczestnictwo w przygotowaniu w istotny sposób przyczyniło się do zwiększenia poczucia gotowości młodzieży do wyjazdu. Bardzo dziękujemy kadrze nauczycielskiej, która zaangażowała się w przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć.
 
Zespół Koordynatorów Erasmus+