Aktualności

Stypendium szkolne socjalne

2 września 2016

Przyznawane jest uczniom mieszkającym w Warszawie, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł, (Dz.U. z 2015r. poz.1058).
Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają do pedagogów szkolnych, w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2016 roku, pobrany ze strony internetowej (http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/) bądź w pokoju pedagogów wniosek o przyznanie stypendium szkolnego oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z sierpnia 2016 r.).
Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu listy, przekazuje dokumentację Burmistrzowi Dzielnicy.
Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków lub imiennych faktur wystawionych na wnioskodawcę.